Privacyverklaring Popskoalle

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van popskoalle.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming

Door de informatie en de diensten van Popskoalle te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Popskoalle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Popskoalle verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 18 jaar, indien deze lessen volgen op onze muziekschool.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Popskoalle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Voor communicatie indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren zoals lestijden.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Popskoalle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Popskoalle) tussen zit. Popskoalle gebruikt o.a. de volgende computerprogramma’s of -systemen: E-mail software, spreadsheets, Webcalendar, Moneybird. Allen bedoeld om contact te onderhouden met leerlingen, betalingen af te handelen en het uitvoeren van onze diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Popskoalle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer een persoon stopt met het volgen van muzieklessen worden zijn of haar persoonsgegevens binnen 2 maanden, vanaf de datum van de laatste les, verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Popskoalle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Popskoalle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Popskoalle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@popskoalle.nl. Een schriftelijk verzoek afgeven op ons adres is ook mogelijk.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Website tracking/cookies

Wij maken gebruik van bezoekersstatistieken voor de website. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Popskoalle geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Daarmee is het Analytics cookie van Popskoalle een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van popskoalle.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 26 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Popskoalle agenda

Deze bevat informatie over de lestijden, les en de volledige naam van de leerling. Er zijn geen andere gegevens online beschikbaar. Dit is in te zien met de inloggegevens die men via de Popskoalle heeft ontvangen. De gehele website is beveiligd met SSL.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Popskoalle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@popskoalle.nl.

envelopemusic-notesmartphonecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram