Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden “Popskoalle”

 

Leerling

Met “leerling” worden tevens zijn ouder(s) of verzorgers(s) bedoeld indien de leerling nog
minderjarig is.

 

Lesgelden

Met “lesgelden” worden bedoeld: inschrijfgeld en lesgeld per maand (zie ook
de tarieven pagina).  De lesgelden kunnen jaarlijks met 2% verhoogd worden i.v.m. de
inflatie-correctie en de stijgende exploitatiekosten.

 

Inschrijving

Voordat de leerling zich inschrijft dient de hij/zij kennis te nemen van onderstaande
algemene voorwaarden.
Er is toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers vereist voor leerlingen jonger dan 16 jaar.

 

Definitief les nemen

Indien de leerling besluit om na de proefles definitief door te gaan met zijn muzieklessen
treden de algemene voorwaarden in werking. Dit betekent o.a. dat de leerling akkoord gaat
met de éénmalige betaling van de rekening van het inschrijfgeld en met de maandelijkse
betaling van het lesgeld van september t/m juni. Zie verder “Betaling lesgelden”.

 

Aantal lessen per lesjaar

Bij de “wekelijkse lesfrequentie” zijn er 38 lessen verdeeld over 10 maanden. Door de
schoolvakanties of feestdagen etc. is het mogelijk dat er niet iedere week, of in de “14
dagen lesfrequentie”, niet iedere 14 dagen les wordt gegeven.
Het aantal lesdagen in de “14 dagen frequentie” verschilt per weekdag en wordt mede
bepaald door de even of oneven weken. (16 tot 22 lessen)

 

Voortgang

Zonder schriftelijke opzegging of per email: info@popskoalle.nl gaat de leerling
automatisch door naar het nieuwe lesjaar.

 

Opzegging

Opzegging alleen schriftelijk of per e-mail: info@popskoalle.nl aan het secretariaat van de
Popskoalle, De Fjilden 15 , 8701 GH Bolsward

 

Betaling lesgelden

De leerling gaat akkoord met het betalen van de rekeningen die elke maand in de eerste
week verzonden zullen worden per e-mail. Elke maand wordt er bekeken hoeveel lessen er
in diezelfde maand plaats zullen vinden en op basis daarvan wordt de factuur gemaakt.
Indien bij een betalingsachterstand herhaalde verzoeken geen resultaat opleveren wordt
Incasso Partners, het incassobureau van de Popskoalle ingeschakeld om de incasso
verder af te wikkelen. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van de
leerling.

 

BTW/Kopie ID

Bij leerlingen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW in rekening gebracht ook bij het inschrijfgeld.
Leerlingen onder 21 jaar zijn verplicht na de eerste les een kopie van een geldig
identificatiebewijs te mailen naar info@popskoalle.nl of op te sturen naar De Fjilden 15,
8701 GH Bolsward.

 

Restitutie

De Popskoalle restitueert in principe geen lesgeld. Uitzonderingen worden gemaakt in
geval van overmacht, langdurige ziekte of ongeval.

 

Wijzigingen lestijd/lesfrequentie

Verzoeken om wijziging in lestijd of lesfrequentie gaan alleen schriftelijk of per e-mail:
info@popskoalle.nl, De Fjilden 15, 8701 GH Bolsward.

 

Verzuimde lessen/inhaallessen

Indien de leerling verhinderd is moet hij/zij dit voor de aanvang van de les melden
bij de Popskoalle. info@popskoalle.nl of telefonisch op nummer 0653934726.
De les wordt wel in rekening gebracht. Door de leerling verzuimde muzieklessen kunnen in
principe niet worden ingehaald. Het staat de docent echter vrij om in overleg met de
leerling een creatieve oplossing te bedenken als zijn lesrooster dit toelaat. Als de docent
verhinderd is regelt hij een geschikte vervanger. Als dit niet lukt wordt de leerling tijdig
geïnformeerd en wordt het lesgeld gerestitueerd.

 

Aansprakelijkheid

De Popskoalle is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van
eigendommen en goederen van een ieder alsmede voor lichamelijk letsel opgelopen
tijdens verblijf in de Popskoalle gevestigd in de muziekboerderij te Bolsward.