Algemene voorwaarden Popskoalle

Leerling

Met “leerling” worden tevens zijn ouder(s) of verzorgers(s) bedoeld indien de leerling nog minderjarig is.

Lesgelden

Met “lesgelden” worden bedoeld: inschrijfgeld en lesgeld per maand (zie ook de tarieven pagina).  De lesgelden kunnen jaarlijks met 2% verhoogd worden i.v.m. de inflatie-correctie en de stijgende exploitatiekosten.

Inschrijving

Voordat de leerling zich inschrijft dient de hij/zij kennis te nemen van onderstaande algemene voorwaarden. Er is toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers vereist voor leerlingen jonger dan 16 jaar.

Definitief les nemen

Indien de leerling besluit om na de proefles definitief door te gaan met zijn muzieklessen treden de algemene voorwaarden in werking. Dit betekent o.a. dat de leerling akkoord gaat met de éénmalige betaling van de rekening van het inschrijfgeld en met de maandelijkse betaling van het lesgeld van september t/m juni. Zie verder “Betaling lesgelden”.

Aantal lessen per lesjaar

Bij de “wekelijkse les frequentie” zijn er 38 lessen verdeeld over 10 maanden. Door de schoolvakanties of feestdagen etc. is het mogelijk dat er niet iedere week, of in de “14 dagen les frequentie”, niet iedere 14 dagen les wordt gegeven. Het aantal lesdagen in de “14 dagen frequentie” verschilt per weekdag en wordt mede bepaald door de even of oneven weken. (16 tot 22 lessen)

Voortgang

Zonder schriftelijke opzegging of per email: info@popskoalle.nl gaat de leerling automatisch door naar het nieuwe lesjaar.

Opzegging

Opzegging alleen schriftelijk of per e-mail: info@popskoalle.nl aan het secretariaat van de Popskoalle, De Fjilden 15 , 8701 GH Bolsward

Betaling lesgelden

De leerling gaat akkoord met het betalen van de rekeningen die elke maand in de eerste week verzonden zullen worden per e-mail. Elke maand wordt er bekeken hoeveel lessen er in diezelfde maand plaats zullen vinden en op basis daarvan wordt de factuur gemaakt.
Indien bij een betalingsachterstand herhaalde verzoeken geen resultaat opleveren wordt Incasso Partners, het incassobureau van de Popskoalle ingeschakeld om de incasso verder af te wikkelen. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van de leerling.

BTW/Kopie ID

Popskoalle heeft vrijstelling van Btw door de K.O. R ( Kleine Ondernemers Regeling). Leerlingen onder 21 jaar zijn verplicht na de eerste les een kopie van een geldig identificatiebewijs te mailen naar info@popskoalle.nl of op te sturen naar De Fjilden 15, 8701 GH Bolsward.

Restitutie

De Popskoalle restitueert in principe geen lesgeld. Uitzonderingen worden gemaakt in geval van overmacht, langdurige ziekte of ongeval.

Wijzigingen lestijd/lesfrequentie

Verzoeken om wijziging in lestijd of lesfrequentie gaan alleen schriftelijk of per e-mail: info@popskoalle.nl, De Fjilden 15, 8701 GH Bolsward.

Verzuimde lessen/inhaallessen

Indien de leerling verhinderd is moet hij/zij dit voor de aanvang van de les melden bij de Popskoalle. info@popskoalle.nl of telefonisch op nummer 0653934726. De les wordt wel in rekening gebracht. Door de leerling verzuimde muzieklessen kunnen in principe niet worden ingehaald. Het staat de docent echter vrij om in overleg met de leerling een creatieve oplossing te bedenken als zijn lesrooster dit toelaat. Als de docent verhinderd is regelt hij een geschikte vervanger. Als dit niet lukt wordt de leerling tijdig geïnformeerd en wordt het lesgeld gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

De Popskoalle is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van
eigendommen en goederen van een ieder alsmede voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens verblijf in de Popskoalle gevestigd in de muziekboerderij te Bolsward.

envelopemusic-notesmartphonecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram